Quote of the day

AdSense

Thursday, January 29, 2009

Those were the days

Đầu xuân, nhân dịp còn đang Tết, tặng bà con bài này nghe cho vui! Nhạc trầm lắng, lời hát rất ý nghĩa, có cả lời Anh và lời Hàn nhé! Tặng luôn cho em gái vừa lấy chồng và lại sắp đi xa! Coi như quà tiễn em lên đường! Chúc hai đứa hạnh phúc nha!
(Định thêu tặng 2 đứa một bức wedding record để kỷ niệm mà hông có thời gian, với lại vừa bịnh xong, phê quá không muốn làm chi hết!!! )

Download here

Those Were The Days - Mary Hopkin
참 좋았던 시절이었지

Once upon a time there was a tavern
엿날 젋었을 적에 선술집이 하나 있었지
Where we used to raise a glass or two
우리가 가금 한두 잔 하곤 했던 곳이었어
Remember how we laughed away the hours
우리가 시간가는 줄 모르고 얼마나 즐겁게 읏곤 했었었는지. 기억나니?
Think of all the great things we would do
우리가 해왔던 그 소중한 추억들을 생각해봐

Those were the days, my friends
참 좋았던 시절이었지, 찬구야
We thought they'd never end
우리는 그런 시간들이 끝나지 않을 꺼라 생각했었지
We'd sing and dance forever and a day
하루총일 영원히 노래하고 춤출 수 있을 줄 알았어
We'd live the life we choose
우리가 선택한 삷을 살게 될거라 믿었고
We'd fight and never lose
싸우면 절대 지지 않을 거라고 갱각했어...
For we were young and sure to have our way
우린 젋었고 우리의 길이 있을 거라 확신했기 때문이지
La la la la la la la la la la la la
랄 랄라 랄랄라 랄라라 랄라 랄라랄라라...

Then the busy years went rushing by us
그 뒤 바쁜 세월들이 우리를 스쳐 지나갔고
We lost our starry notions on the way
그런 세월이 흐르는 동안 우리는 그 다보졌던 꿈들을 잃어버렸지
If by chance I'd see you in the tavern
만약 우연히 그 술집에서 너를 다시 보게 된다면
We'd smile at one another and we'd say
우리는 서로를 보고 읏으면서 이렇게 말했겠지

Those were the days, my friends
참 좋았던 시절이었지, 찬구야
We thought they'd never end
우리는 그런 시간들이 끝나지 않을 꺼라 생각했었지
We'd sing and dance forever and a day
하루총일 영원히 노래하고 춤출 수 있을 줄 알았어
We'd live the life we choose
우리가 선택한 삷을 살게 될거라 믿었고
We'd fight and never lose
싸우면 절대 지지 않을 거라고 갱각했어...
Those were the days, oh yes, those were the days
참 좋았던 시절이었어 그래 정말, 참 좋았던 시절이었지
La la la la la la la la la la la la
랄 랄라 랄랄라 랄라라 랄라 랄라랄라라...

Just tonight I stood before the tavern
바로 오늘밤 난 그 술집 압에 서 있었어
Nothing seemed the way it used to be
모든 것이 예전의 모습은 사리져 버리고 달라져 있었어
In the glass I saw the strange reflection
술잔 속엔 낯선 사람의 모습말 비쳐 보이고 있었어
Was that lonely woman really me?
저 외로워 보이는 여자가 정말 나란 말인가?

Those were the days, my friends
참 좋았던 시절이었지, 찬구야
We thought they'd never end
우리는 그런 시간들이 끝나지 않을 꺼라 생각했었지
We'd sing and dance forever and a day
하루총일 영원히 노래하고 춤출 수 있을 줄 알았어
We'd live the life we choose
우리가 선택한 삷을 살게 될거라 믿었고
We'd fight and never lose
싸우면 절대 지지 않을 거라고 갱각했어...
Those were the days, oh yes, those were the days
참 좋았던 시절이었어 그래 정말, 참 좋았던 시절이었지
La la la la la la la la la la la la
랄 랄라 랄랄라 랄라라 랄라 랄라랄라라...

Through the door there came familiar laughter
문틈 사이로 귀에 익은 읏음소리가 들렸지
I saw your face and heard you called my name
난 너의 얼굴을 봤고, 내 이름을 부르는 너의 목소리를 들었어
Oh my friends we're older but no wiser
이봐, 나의 친구야, 우리는 나이가 들긴 했지만, 혠몡해 지진 않았나 봐
For in our hearts the dreams are still the same...
우리의 맘속에 간직하고 있는 꿈들은, 아직도 그대로인걸 보몐 말야

Those were the days, my friends
참 좋았던 시절이었지, 찬구야
We thought they'd never end
우리는 그런 시간들이 끝나지 않을 꺼라 생각했었지
We'd sing and dance forever and a day
하루총일 영원히 노래하고 춤출 수 있을 줄 알았어
We'd live the life we choose
우리가 선택한 삷을 살게 될거라 믿었고
We'd fight and never lose
싸우면 절대 지지 않을 거라고 갱각했어...
Those were the days, oh yes, those were the days
참 좋았던 시절이었어 그래 정말, 참 좋았던 시절이었지
La la la la la la la la la la la la
랄 랄라 랄랄라 랄라라 랄라 랄라랄라라...