Quote of the day

AdSense

Friday, April 24, 2009

Amigurumi Squid
Buồn buồn lại hí hoáy với len sợi, cuối cùng ra nguyên con mực màu hồng hồng, tim tím lè như thế này

Amigurumi Squid 1