Quote of the day

AdSense

Thursday, May 31, 2007

Cuối tháng rồi...
Phù! Lâu quá mới quay trở lại với thế giới blog. Phần vì không có thời gian, phần khác vì muốn tu tâm dưỡng tính... Đã đóng cửa tu rồi mà vẫn còn bị xui, có 2 tuần mà xe tông những 2 lần, may mà không sao. Bó tay.com!!!