Quote of the day

AdSense

Thursday, August 14, 2008

Anh ru em ngủ

Tự nhiên nghe bài này thấy hay lạ, mặc dù bài hát không mới, nếu không muốn nói là khá cũ xưa! Cũ, nhưng có lẽ không bao giờ người ta quên được!

Tags: nhac-vietThursday August 14, 2008 - 09:30am (PDT)