Quote of the day

AdSense

Sunday, April 5, 2009

Irish folk music - Molly Malone

Một bài hát dân ca nổi tiếng của Ireland, nhạc du mục cực hay, lời hát hơi khó hiểu (vì là dân ca mà lại). Là một cơn gió mát đáng để nghe trong những ngày trời nắng nóng như thế này!
Molly Malone - The Dubliners
Download here

In Dublin's fair city,
Where the girls are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly Malone.

Thành phố Dublin xinh đẹp
Con gái ai cũng xinh
Là nơi tôi đã gặp em Molly Mallone

As she wheeled her wheelbarrow
Through streets broad and narrow
Crying Cockles and Mussels
Alive Alive-oh!

Cô đẩy xe đẩy cô đấy
Qua phố rộng và hẹp kia
Kêu “Ai ăn sò đây?, Ai ăn trai này?
Tươi sống đấy! Tươi sống!

Alive, Alive-oh! Alive, Alive-oh!
Crying Cockles and Mussels
Alive Alive-oh! (2x)

Kêu “Ai ăn sò đây?, Ai ăn trai này?
Tươi sống đấy! Tươi sống!

She was a fish monger
And sure ‘twas no wonder
For so were her father and mother before!

Cô là dân bán cá
Mà không gì ngạc nhiên cả
Vì bố mẹ cũng đã là người như vậy trước đây

And they both wheeled their barrows
Through streets broad and narrow
Crying Cockles and Mussels
Alive, Alive-oh! (Chorus)

Cả hai đều đẩy xe dẩy
Qua phố rộng và hẹp kia
Kêu “Ai ăn sò đây?, Âi ăn trai này?
Tươi sống đấy! Tươi sống!

She died of a fever
And no one could save her,
And that was the end of Sweet Molly Malone.

Cô ấy chết trong cơn sốt
Mà không ai cứu được cô
Và đó là kết thúc của Molly Malone

And her ghost wheels her barrow
Through streets broad and narrow,
Crying Cockles and Mussels
Alive Alive-oh! (Chorus)

Và hồn ma cô ấy đẩy xe đẩy
Qua phố rộng và hẹp kia
Kêu “Ai ăn sò đây?, Ai ăn trai này?
Tươi sống đấy! Tươi sống!