Quote of the day

AdSense

Wednesday, September 26, 2007

Bookmark PC
Vừa đi nhận hàng về là tháo tung cái kit này ra làm liền, đơn giản mà, lại nhanh nữa. Để dành đọc sách... The Lord is my Shepherd! (mặc dù mình là người ngoại đạo ).