Quote of the day

AdSense

Monday, April 9, 2007

12 lời nguyện A-Di-Đà
Cảm ơn bé Nhẫn đã gửi cho chị bài này nhé! Tuy là người ngoại đạo nhưng cũng muốn có một ai đó để tin, cũng như để soi đường dẫn lối cho mình...

1. Kính lạy Phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Hôm nay và mãi mãi.

2. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Cho trí sáng tâm khai.

3. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Sống an vui tự tại.

4. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Không ác ý với ai.

5. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Luôn nói lời từ ái.

6. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Không gây gổ với ai.

7. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Hằng trì trai giữ giới.

8. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Luôn nhẫn nại khoan dung.

9. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Sắc tài không đắm nhiễm.

10. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Trừ phiền não trái oan.

11. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Trải lòng thương muôn loại.

12. Kính lạy phật Di-Đà
Con nay xin phát nguyện
Thường niệm danh hiệu Ngài
Chí vãng sinh không phai.